1 of 1 policies

Gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid

What's changed

 • Veld 'Functie' is verwijderd en vervangen door Beroepscategorie dat een verplicht veld is
 • Veld Code blende traject toegevoegd dat een niet verplicht veld is

Disclaimer 

De Sensoa Academie is eigendom van Sensoa vzw, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen. 

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden. 


Gebruik 

De Sensoa Academie is bedoeld voor professionals die aan de slag gaan met het thema seksuele gezondheid. 

Sensoa streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. 

Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk en expliciet taalgebruik, niet om te provoceren, maar om alles bij naam te noemen en niet te verhullen. 

Sensoa probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen. 

Sensoa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van het leerplatform of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's. 


Gebruik naam en logo 

Sensoa behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op zijn naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van producten en services van Sensoa die op het platform getoond worden. 

Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sensoa. 

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van zijn naam of logo’s. 


Hyperlinks en verwijzingen 

Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden. 

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Sensoa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door inbreuken op de wet op de handelspraktijken door vermelde externe webshops. 


Intellectuele eigendomsrechten 

U hebt het recht om de informatie op het leerplatform te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van opleidingen.sensoa.be". 

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@sensoa.be 

Sensoa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het leerplatform en op de ter beschikking gestelde informatie. 


Geschillen 

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul het contactformulier op sensoa.be in. We gaan na wat uw klacht is en wat er gebeurd is. We trachten uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden en willen daarbij de termijn van een maand niet overschrijden. Gebeurt dit toch, omdat de klacht meer onderzoekswerk vereist, dan wordt u hiervan verwittigd. We beschouwen een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als u ons een seintje geeft dat het in orde is. 

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. 

Bij het gebruik van de Sensoa Academie aanvaardt u bovenstaande voorwaarden. 

 

Bescherming van persoonsgegevens 


Privacybeleid 

Sensoa hecht veel belang aan jouw privacy. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat je jouw rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je aan om dit privacybeleid te lezen. Als je vragen hebt over dit beleid, contacteer ons. 

Sensoa verwerkt en beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). 


1. Definities 

De volgende definities helpen je het privacybeleid beter te begrijpen: 

 • “Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar Sensoa, gevestigd in President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen. 

 • “Je”, “Jouw” verwijst naar de betrokkene, dit is de persoon van wie de gegevens verwerkt worden. 

 • “Persoonsgegevens” verwijzen naar elke informatie die jou identificeert als een individu (direct of indirect) 

 • “Leerplatform”: verwijst naar opleidingen.sensoa.be. 


2. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou en waarom? 

Informatie die je ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die je ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook. Je kan deze informatie ingeven tijdens de volgende acties:  

 • Om je te kunnen inschrijven voor een cursus op het leerplatform, moet je eerst een account aanmaken zodat je op het leerplatform kan inloggen.
  Hiervoor verzamelen we je e-mailadres (verplicht), voor- en achternaam (verplicht), gemeente en land (niet verplicht), organisatie waarvoor je werkt (niet verplicht), de setting waarin je werkt (verplicht) en de je beroepscategorie (verplicht). Volg je een cursus als deel van een blended leertraject, dan vragen we je ook de code code van dit blended traject (niet verplicht).
  We hebben deze gegevens nodig om notificaties en e-mails vanuit opleidingen.sensoa.be te kunnen uitsturen, om een zicht te hebben op het aantal deelnemers en je indien nodig te contacteren. 
   

 • Wanneer je aan een cursus deelneemt houden we je voortgang (doorlopen schermen, voltooiingstijd, …), antwoorden, en geüploade bestanden bij. Deze gegevens hebben we nodig om je score bij te kunnen houden, certificaten, badges of andere attesten uit te reiken.  

Je kan ervoor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar dan bestaat de kans dat je geen gebruik kan maken van al onze diensten. 

Automatische informatie:Wanneer je ons leerplatform bezoekt en een account aanmaakt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken (zie verder onder 2. Cookiebeleid). 


3. Rechtmatigheid van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ten minste een van de volgende verwerkingsgronden: 

 • Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking. 

 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 


4. Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij? 

Wij houden jouw persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn om je toegang te geven tot ons aanbod op opleidingen.sensoa.be. Jaarlijks ruimen we inactieve accounts op.  


5. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens  

Zodra je deze persoonsgegevens aan ons hebt bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, kan je de volgende rechten uitoefenen: 

Recht op informatie en toegang 
Sensoa verwerkt jouw persoonsgegevens in alle transparantie door jou te informeren via dit privacybeleid. Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij over jou verzamelen. 

Recht op rectificatie 
Je kan je accountgegevens zelf aanpassen via je profielpagina op opleidingen.sensoa.be. 

Recht op gegevenswissing 
Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Sensoa jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking 
In bepaalde gevallen kan je verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken. 

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens 
Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Sensoa zal jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. 

Recht van bezwaar 
Je hebt het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Sensoa jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Sensoa. In dat geval zal Sensoa de verwerking van jouw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen. 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
Als je van mening bent dat Sensoa inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van jouw persoonsgegevens, kan je altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren. 


6. Bescherming van je persoonsgegevens 

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen van je persoonsgegevens voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Op die manier verzekeren we de bescherming van jouw rechten. 

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen, kan je ons steeds contacteren. 


7. Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich? 

Deze website is gehost door ScaleCity en je persoonsgevens worden veilig bewaard in het Google datacenter te St. Ghislain, België.  Voor meer informatie vind je op https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/ 


8. Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie? 

Om onze Sensoa Academie correct te laten werken en je gebruikservaring te optimaliseren, verzamelen we gegevens via first en third party cookies (zie 5. Lijst van gebruikte cookies). Door met deze privacyverklaring akkoord te gaan, geef je hiervoor je toestemming." 

9. Wijziging van het privacybeleid 

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van het aangepaste privacybeleid op de website. In geval van ingrijpende wijzigingen, zullen wij de betrokkenen hiervan altijd op de hoogte stellen.
We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed op jou kunnen hebben. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.
 

 

Cookiebeleid 


1. Gebruik van cookies
 

Via dit leerplatform verwerkt Sensoa persoonsgegevens die automatisch verzameld worden door cookies bij gebruik van de website. De gegevens worden gebruikt voor functionele, statistische en prestatiedoeleinden. 

Dit cookiebeleid geeft aan welke cookies opleidingen.sensoa.be gebruikt en waarom dit gebeurt. Het licht ook toe hoe je het gebruik van cookies kunt controleren en beheren.  

2. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de webbrowser plaatst wanneer iemand de website bezoekt. Via cookies kan de browser bezoekers herkennen aan een unieke code. Cookies onthouden informatie over jou en bewaren jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Zo kun je sneller en gemakkelijker op de website surfen. Bijvoorbeeld: je hoeft dan jouw taal niet telkens opnieuw selecteren. 

De cookies verbeteren het bezoek aan de website. 

3. Cookies beheren en uitschakelen 

Als je geen cookies op jouw computer wilt, kun je de instellingen van je browser veranderen. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, vind je meer informatie via een van de volgende links: 

Voor sommige elementen van de website zijn cookies nodig. Als je deze cookies uitschakelt, kunnen visuele elementen of toepassingen op de website minder goed werken. 

4. Soorten cookies 

We kunnen deze cookies opdelen in volgende categorieën: 

 • Noodzakelijke cookies:  deze cookies zijn noodzakelijk zijn om het leerplatform en de online cursussen correct te laten werken. 
 • Analytische cookies: deze cookies monitoren het gebruik van de Sensoa Academie waardoor we de gebruikservaring kunnen verbeteren. 
 • Marketing cookies: deze cookies worden  gebruikt om extra features toe te voegen aan onze online cursussen. Voorbeelden hiervan zijn YouTube-video's, het capteren van gebruikersfeedback via formulieren (Zoho Forms) en tools zoals Padlet.  


5. Lijst van gebruikte cookies 

Hieronder vind je een lijst met meer informatie over de gebruikte cookies op opleidingen.sensoa.be: 

COOKIES TOTARA 

Totara is het leerplatform opleidingen sensoa.be waarop onze online cursussen staan. Totara plaatst enkel noodzakelijke cookies om het leerplatform correct te laten werken: 

TotaraSessionXXX

 • Doel: Het volgen van de gebruikerssessie.
 • Bewaarperiode: Duur van de sessie.
 • Type: First Party 

TOTARAID_XXX

 • Doel: Het onthouden van de gebruikersnaam van de gebruiker als je als bezoeker deze optie op de inlogpagina aanvinkt. Deze cookie heeft zo als doel het gebruiksgemak te vergroten. 
 • Bewaarperiode: Totdat de gebruiker de cookie verwijdert of de cookie vervalt.
 • Type: First party


COOKIES MATOMO

Matomo is een tool om het gebruik van opleidingen.sensoa.be te kunnen monitoren. Daarvoorplaatst Matomo analytische cookies: 

_pk_ref 

 • Doel: Deze cookie bewaart de website waarop je je bevond voordat je naar onze website doorklikte. 
 • Bewaarperiode: 6 maanden 
 • Type: First party

_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr

 • Doel: Cookies met een korte levensduur die worden gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan van je bezoek. 
 • Bewaarperiode: 30 minuten 
 • Type: First party

_pk_testcookie 

 • Doel: Verzamelt enkele gegevens over je zoals je unieke bezoekers-ID. 
 • Bewaarperiode: 13 maanden 
 • Type: First party
_pk_id
 • Niet-functionele cookie: Verzamelt enkele gegevens over je zoals je unieke bezoekers-ID. 
 • Bewaarperiode: 13 maanden 
 • Type: First party 

mtm_consent (of mtm_consent_removed)

 • Doel: Deze cookies onthouden dat je je toestemming hebt gegeven (of verwijderd).  
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: http
mtm_cookie_consent: 
 • Doel: Deze cookie onthoudt of je je toestemming gaf voor het plaatsen van cookies en te bewaren.
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: First party

matomo_ignore 

 • Doel: Cookie die bijhoudt dat je jezelf uitsluit (opt-out) voor het bijhouden van gegevens die Matomo over je bezoek verzamelt. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie of een ID. De waarde van de cookie is hetzelfde voor alle bezoekers. 
 • Bewaarperiode: 30 jaar 
 • Type: First party
matomo_sessid 
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om fraude te voorkomen.  
 • Bewaarperiode: 14 dagen 
 • Type: First party

COOKIES YOUTUBE
YouTube plaatst cookies wanneer video's vanuit YouTube in een cursus worden geëmbed. Deze cookies vallen onder de categorie marketing cookies.

CONSENT
 • Doel: Het onthouden van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 jaar 

REF 

 • Doel: Het onthouden van de voorkeuren van de gebruiker.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 8 maanden 

VISITOR_INFO1_LIVE 
 • Doel: Het verbeteren van de gebruikerservaring. 
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 240 dagen 
YSC 
 • Doel: Het onthouden van de video die een gebruiker voor het laatst heeft bekeken.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: Totdat de gebruiker de cookie wijzigt.

COOKIES ZOHO FORMS
Zoho Form plaatst een sessie-cookie wanneer je een feedback-formulier in sommige van onze cursussen invult. 

Na het beëindigen van je bezoek, wordt een sessie-cookie meteen uit je browser verwijderd. Deze cookie valt onder de categorie marketing cookies. 

zfrms_sessionid
 • Doel: Het bijhouden van de sessie van een gebruiker tijdens het invullen van een formulier.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: Totdat de browser wordt gesloten of de sessie ongeldig wordt gemaakt. 

COOKIES PADLET
Padlet plaatst cookies om gebruikersfeedback in een online cursus weer te geven zodat andere gebruikers deze ook kunnen zien. Hiervoor plaatst Padlet onderstaande cookies die onder de categorie marketing cookies vallen: 

__cf_bm
 • Naam: __cf_bm 
 • Doel: Het verbeteren van de prestaties van de website en het beschermen tegen DDoS-aanvallen.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 30 minuten 

_clck

 • Doel: Het volgen van de interacties van gebruikers met de website.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 jaar 

ww_d  
 • Doel: Het onthouden van de taalkeuze van de gebruiker.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: Totdat de browser wordt gesloten.
ww_dpr
 • Doel: Het onthouden van de privacy-instellingen van de gebruiker.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 jaar 
ww_p 
 • Doel: Het onthouden van de laatst bezochte pagina.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 dag
ww_s cookie 
 • Doel: Het onthouden van de taal van de zoekresultaten.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 jaar 
ww_tz 
 • Doel: Het onthouden van de tijdzone van de gebruiker.
 • Type: Third-party cookie 
 • Bewaarperiode: 1 jaar 


Contactgegevens 

Indien je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, cookie- en privacybeleid, kan je steeds contact opnemen met: 

Sensoa vzw 
President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7 
2060 Antwerpen 
info@sensoa.be 

 

Laatste wijziging: op 19/01/2024 


Privacy statement

Stem je in met bovenstaande gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid? (Consent is required to access the site)Required field